Referenties

Buurserzand, 8 -07

Landbouw
Rho adviseurs toetst voor een groot aantal opdrachtgevers de mogelijke effecten van agrarische ontwikkelingen op Natura 2000. Soms gaat het daarbij om een passende beoordeling op het niveau van een heel buitengebied, bijvoorbeeld in het kader van de actualisatie of herziening van het bestemmingsplan. De grote hoeveelheid jurisprudentie op het specifieke vlak van stikstofdepositie, Natura 2000 en veehouderijen laat zien dat een zorgvuldige afweging van de gevolgen voor Natura 2000 nodig is om procedurele risico’s te voorkomen. De afgelopen jaren hebben wij onder andere passende beoordelingen uitgevoerd voor de buitengebieden van ruim 30 gemeenten, waaronder Oisterwijk, Aa en Hunze, Rucphen, Leeuwarderadeel, Schermer en Simpelveld. Wij hebben alle benodigde expertise in huis (ecologisch, agrarisch, planologisch, juridisch, AERIUS, etc) om de passende beoordeling en ruimtelijk plan optimaal op elkaar af te stemmen. Daarnaast verzorgen wij ook de voortoets of passende beoordeling voor concrete agrarische initiatieven ten behoeve van de te doorlopen ruimtelijke en/of vergunningprocedure.

 

 

Nieuwvliet-Bad, 7-2013 (12)

Recreatie
Rho adviseurs heeft een ruime ervaring met het toetsen van de effecten van recreatieve ontwikkelingen op Natura 2000 in de vorm van een voortoets, een verslechteringstoets of een passende beoordeling. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de verstoring door geluid en licht, de effecten van extra recreatiedruk of de effecten van extra stikstofemissies door de verkeersproductie van de nieuwe recreatiefuncties. Recente toetsingen betreffen onder meer nieuwe jachthavens, verblijfsrecreatie, maneges, evenemententerreinen en horecafuncties nabij Natura 2000 in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Gelderland. Naast het ontwerp en de planologisch-juridische vormgeving van de nieuwe ontwikkelingen en de eventueel benodigde mer-beoordeling of milieueffectrapportage, verzorgen wij in voorkomende gevallen ook de benodigde Wet natuurbeschermingsvergunning. Voor de betreffende adviesproducten hebben wij de belangrijkste disciplines in eigen huis (recreatie, ecologie, landschap, ontwerp, verkeer, geluid, planologie, recht).

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wonen
Rho adviseurs heeft een lange geschiedenis als stedenbouwkundig adviesbureau. De benodigde afstemming met de bescherming van Natura 2000 hebben het vak complexer maar vooral ook interessanter gemaakt; verstedelijking is immers vaak ook een kans voor versterking van ecologische kwaliteiten, al dan niet binnen Natura 2000. Naast het stedenbouwkundig en groen-ontwerp en de planologisch-juridische vormgeving van de nieuwe woonfuncties verzorgen wij ook de eventueel benodigde mer-beoordeling of milieueffectrapportage en Wet natuurbeschermingsvergunning. Voor de betreffende adviesproducten hebben wij de belangrijkste disciplines in eigen huis (recreatie, ecologie, landschap, ontwerp, verkeer, planologie, recht). Recente advisering inzake woonfuncties nabij Natura 2000 variëren van 10 woningen aan de duinvoet tot nieuwe wijken van duizenden woningen nabij het Markermeer en de Veluwerandmeren.