Welkom op de R-Natura2000 website

Heeft u een plan in de buurt van een Natura 2000- gebied en wilt u weten waar u aan toe bent qua procedures en toetsen? Wij bieden u hier een vlotte manier om te checken of uw plan getoetst moet worden aan de Wet natuurbescherming. Dat is handig als u voornemens bent te wonen of een manege, veehouderij, een andere vorm van landbouw, een golfbaan of een jachthaven te beginnen of uit te breiden op een locatie nabij een Natura-2000 gebied.

Waarom deze check?
Wetgeving en jurisprudentie rond Natura 2000 zijn erg complex en voortdurend aan verandering onderhevig. Rho adviseurs heeft de R-Natura2000check ontwikkeld om u als initiatiefnemer snel een eerste indruk te bieden van de procedurele vervolgstappen die vereist zijn.
Plannen en initiatieven dichtbij Natura 2000-gebieden moeten getoetst te worden op hun gevolgen voor deze beschermde natuurgebieden. Deze zogenaamde “externe werking van de Wet natuurbescherming” kan in het geval van stikstofdepositie zelfs tientallen kilometers ver reiken. Ook mogelijke effecten als verdroging of verstoring kunnen relevant zijn. Met de Natura 2000-check krijgt u een eerste advies over de waarschijnlijke vervolgstappen, bijvoorbeeld een verplichte vergunning of m.e.r.(beoordelings)plicht, etc. Afhankelijk van de aard en omvang van de effecten van uw plan kan een passende beoordeling en een planMER-procedure vereist zijn. Soms is alleen een vergunningplicht aan de orde of is een eenvoudige zogenaamde voortoets voldoende. Wij leggen u graag uit wat de procedure bij uw plan precies betekent en wat ervoor nodig is om deze met succes te doorlopen.

Meteen contact?
Dat kan natuurlijk ook! Klik hier!check_button